‘ಕಲಾವಿದೆರೆ ಕಣ್ಮಣಿ’ ರಂಜಿತ್

0
180
Tap to know MORE!

ಇನಿ ಬರವುದ ಒರುಟು ಪಾತೆರ್ಪಾವೊಂದು ಪೋಪಿ ಜವನ್ಯೆನೆ ರಂಜಿತ್ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ.ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಷಾ ಮುಕ್ಲೆನ ಸಂಸಾರೊಡು ಬಾಲೆ ತೆಲಿಕೆ ಪುಟ್ಟಾವೊಂದು ಪರತ್ ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆ,ಬರವುದಕೊಟ್ಯಡ್ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋಟತ್ತಾಡಿ,ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ,ಗುರುದೇವ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಅಂಚೆನೆ ಐಟಿಐ ಕೋರ್ಸುನು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಐಟಿಸಿ ವೇಣೂರುಡು ಮುಗಿತೊಂಡೆರ್.ಕಲ್ಪಿ ಪೊರ್ತುಡೆ ಬಿರ್ಸೆ ಆದಿತ್ತಿ ರಂಜಿತ್ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಸಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾಲ್‌ಗ್ ತಿಕ್ಕಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪಟ್ಟೊಡು ಕುಲ್ಲಿದಿನಾರ್.ಬದ್‌ಕ್ ಬೆನ್ನಿದ ಸಾದಿಡ್ ಏಳ್ ಒರ್ಸ ಬೆಂಗ್ಲೂರ್‌ಡ್ ಬೆಂದಿನಾರ್ ಇತ್ತೆ ಕಡಲಾಯರೆದ ಬೆನ್ನಿದ ಊರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡ್ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆದ ಮಿತ್ತ್ ಉರ್ಕರುನ ಮೋಕೆದಿಂಜಿ ರಂಜಿತ್ ಒರಿ ತುಲುವಪ್ಪೆನ ಕೊಂಡಾಟದ ಬಾಲೆ.ಎಲ್ಯೆರ್ದೆ ಬಜೆನೆ ಕೇನೊಂದು ಬುಲೆಯಿನಾರ್. ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅರಂತಬೈಲ್‌ ಬಜನಾ ತಂಡೊಡು ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇವೆರೆಸುಗಿಪುದ ಸೊರಲಕ್ಕಾಯಿ ಬಿರ್ಸೆ. ತನ್ನ ಊರುಡೆ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿನ್ ಪುಟ್ಟು ಪಾಡೊಡು ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲ್ಪುಡು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಪಾದೆ ಮೇರ್ನ ಬೆರಿಬಲೊಟು “ಶ್ರೀ ಶಬರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ” ಪನ್ಪಿ ಕೂಟೊನು ಉಂಡು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತುಲುನಾಡೊರ್ಮೆ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಭಜನೆದ ತಂಡ ಆದ್ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ನಲಿಕೆ ಭಜನೆಡ್ಲ ಸುರೂತ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿ ಕೂಟ ಪನ್ಪಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಬಳಗೊಗು ಸೇರುಂಡು

ಬದ್‌ಕ್ ಬೆನ್ನಿದ ಸಾದಿಡ್ ಬೆಂಗ್ಲೂರ್‌‌ಗ್ ಕಡತ್‌ದಾನಗ ಊರುದ ಕುಸಿ ನೆಂಪುದದೆಟ್ ಮದೆಯಾಂಡ್.ಭಜನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಗ್ತಿ ದೀದಿತ್ತಿ ರಂಜಿತ್ ಬೆಂಗ್ಲೂರ್ಡ್‌ಲ “ಮಕರ ಶ್ರೀ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿನ್ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ಡ್ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಕೊರ್ತಿನಾರ್.

ಉಂದು ಬಗ್ತಿ ಸೇವೆದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಆಂಡ ಕಲಾ ಸೇವೆದ ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರುಂಡು.ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೆ ನಾಲನೆತ ಬರವುಕೊಟ್ಯಗ್ ಪಜ್ಜೆದೀನಗನೆ ಮೋನೆಗ್ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ತೆಲಿಪಾಯಿ ಬಿರ್ಸೆ ರಂಜಿತ್.ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಪಂತೊಲೆಡ್,ತೆಲುಗು ಕಂಠಪಾಟ ಸಂಗೀತ ಪಂತೊಲೆಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟೊಡು ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮ್‌ನ್ ಪಡೆಯೊನ್ನ ಬಿರ್ಸೆ.ಕಲೆತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಾತ್ ಮೋಕೆದಂಗಲ್ಪುಡು ಕಲಾವಿದೆ ಆವೊಡು ಪಂಡ್ದ್ ಅವಕಾಶೊಲು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ತನ್ನೊಟ್ಟುಗೆ ಇತ್ತಿ ಜವನೆರೆನೊಟ್ಟು ಸೇರಾದ್ ಕೂಟಕಟ್ಟೊಂದು ಕಿರಣ್ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ಮೆರೆನ ಸಾಕಾರೊಡು ತನ್ನ ಕೈ ಬರವುದ ಸಿರಿಕದಿಕೆಡ್ ಕೊಡಿತಿ ಕತೆ “ಬುದ್ದಿ ಬನ್ನಗ”ಪನ್ಪಿ ನಾಟಕೊನು ಬರೆದ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಾತೆರುಡಲ್ ಗೆಂದಿನಾರ್.ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಬರಿ ತಂಡೊಡು ಕಿರಣ್ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ಬರೆಯಿನ “ಮಲ್ಲಸ್ತಿಕೆದ ಮರ್ಮಾಲ್, ಒಂಜೆಕ್ ಒಂಜರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ, ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ನಾಟಕೊಲೆಗ್ ಸಾಯಿತ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶನದೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರೊಡು ಜುವಕಲೆದಿಂಜಾದ್ ಮಾತೆರೆ ಮಾನಾದಿಗೆ‌ದ ತಾಟಿತಮ್ಮನದ ಬಲ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ್.

ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೆ ತುಲುನಾಟಕೊದ ಮಿತ್ತ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೋಕೆದೀವೊಂದು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆರ್ನ ನಾಟಕೊಲೆನ್ ಕಣ್ಣ್‌ತಪ್ಪಾಂದೆ ತೂವೊಂದು ಬುಲೆಯಿ ಜವನ್ಯೆ ರಂಗಬೂಮಿದ ತೆಲಿಕೆದ ಪಿರವುದ ಬೇನೆನ್ಲ ತನ್ನ ಕಣ್ಣರುಟು ತೂಯಿನಾರ್.ತಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯಿಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಲಾವಿದೆರೆನ್ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಆದೆರ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲ್ಪುದ ಬಿದೆನ್ ಉಡಲ್ಡ್ ಬಿತ್ತೊಂಡೆರ್.ದೂರದ ಬೆಂಗ್ಲೂರುಡು ಬೆಂದೊಂದುಪ್ಪಿ ಪೊರ್ತು ಮಧು ಬಂಗೇರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಕ್ಲೆನೊಟ್ಟು ಯುವವಾಹಿಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕೊನು ಪುಟ್ಟು ಪಾಡುನ ಬೆನ್ನಿಗ್ ಕೈಸೇರೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಜಲ್‌ದ ಕಾರ್ಯಂತೆ ಆದ್ ಒಂಜಾತ್ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ದಿನಾರ್.

ತುಲುನಾಡ ಸರ್ವ ದರ್ಮೊದ ಕಲಾವಿದೆರೆನ್ ಒಂಜೇ ಚಾವಡಿಡ್ ತೂವೊಡು ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲ್ಪುಡು ಕರಿನ ಐನ್ ಒರ್ಸದ ಪಿರಾವುಡು “ಕಲಾವಿದೆರೆ ಕಡಲ್” ಪನ್ಪಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೂಟೊನು ಕಟ್ಟೊಂದು ತನ್ನ ಬರವುದ ಒರುಟು ತುಲುನಾಡ ಕಲಾವಿದೆರೆಗ್ ತನರ್ದ್ ಆಪಿನ ಬೆರಿಬಲತ ನಿರೆಲ್ ತೋಜಾಯಿ ತುಲುವಪ್ಪೆ ಮಗೆ ರಂಜಿತ್. ತುಲು ಚಿತ್ರ‌ರಂಗೊಡ್ಲ “ಗೋಲ್ಮಾಲ್” ಪನ್ಪಿ ತುಲುಸಿನೇಮೊಡು ರಂಗ್ ಪೂಜಿದಿ ಬಿರ್ಸೆ ಮೇರ್.

ಎನ್ನ ಬರವುಗು ಪೊಸಬೊಲ್ಪು ದಿನಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಣಂಜಾರ್,ಬರವು ಕಲ್ಪಾಯಿ ಗುರು ಸಂತೋಷ್,ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪಾಯಿ ಗುರು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ದಿನೇಶ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಉಂದು ರಂಜಿತ್ ಮೇರ್ನ ಉಡಲ ಪಾತೆರ.

ತುಲುನಾಡ ಕಲಾವಿದೆರೆನ ಸೇವೆನ್ ಬರವುದುತ್ತೈತೊಡು ಊರೊರ್ಮೆ ಪಟ್ಟುನ ಪೊರ್ಲ ಮನಸ್‌ದ ತುಲುವಪ್ಪೆ ಮಗನ ಈ ಕಲಾಸೇವೆನ್ ಗುರ್ತ ಪತ್ತಿ ಒಂಜಾತ್ ಚಾವಡಿಲು ಮಾನಾದಿಗೆ‌ದ ಸಿರಿಗದ್ದಿಗೆಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಮಾನಾದ್ಂಡ್.”ಪಲ್ಲವಿ ಕಲಾವಿದೆರ್ ಕಾರ್ಲ ತಂಡೊದ ಮಾನಾದಿಗೆ,ಯುವವಾಹಿಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಮಾನಾದಿಗೆ, ಮಡಿಲು ಸನ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್”ಅಂಚೆನೆ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಲ ತಂಡರ್ದ್”ಕಲಾವಿದೆರೆ ಕಣ್ಮಣಿ “ಪುದರ್ ಮಾನಾದಿಗೆ‌ದ ಸಿರಿಗದ್ದಿಗೆದ ಮದಿಪು ಮೇರ್ನ ಕಲಾಸೇವೆಗ್ ಸಂದಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ.

ಏಲ್ ಕಡಲಾಯರೆದ ಮೂಲೆಡ್ ಬೆನ್ನಿದ ಜಾಲ್‌ಡ್ ಬೆನ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಂಗಭೂಮಿ‌ದ ಮಿತ್ತ್ ಅರ್ಕೆಲ್ ಅರ್ಕೆಲ್ ಮೋಕೆದಿಂಜಾವೊಂದು “ರಂಜು ತುಲುರಂಗಪ್ರೇಮಿ”ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ಡೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆರ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ಅಬಿಮಾನೊದ ಮಣೆಟ್ ಕುಲ್ಲುದಿ ಇರೆಗ್ ದೇವೆರ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರೊದೊಟ್ಟು ಬರವುಗು ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೆ…

ಚೇತನ್ ವರ್ಕಾಡಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here