ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತು

0
93

ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸಗು
ಉರಿ ಉರಿ ದೊಂಬುಗು
ಕೊಡಿತುಂಡು ತೂಲೆ ಸಾರ ದೈಕುಲು
ಮೆನ್ಕು0ಡವುಲು ಅಲಂಬುಲು
ಚೇವು- ತಜಂಕ್ ಮುಂಡಿದ ಕಂಡೆಲು.

ತರು-ನಾಕಟೆ ,ಮುಗುಡು ಮೀನುಲು
ಉಬರಡತುನ ಪೊರ್ತುಲು
ನರ್ತೆ, ಡೆಂಜಿ ತೋಡ ಬರಿಟ್
ಒಂದುನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆಲು
ತೆಲಿಪುಂಡವುಲು ಕಾಡ ಪುರ್ಪೋಲು.

ನುರ್ಗೆ,ಪದುಪೆ ದೈಕುಲವುಲು
ಕಜಿಪುಗೆಡ್ಡೆ ತೆನಸ್ಸುಲು
ವನಸ್ಸುಗೆಡ್ಡೆ ಜುವೊಗು
ಸಂಪು ತಿಮರೆ,ಪೂಂಬೆದ ಚಟ್ನಿಲು
ಉಂದೆಟ್ಟುಂಡು ಪುಲಮರ್ದುದ ಸತ್ವೋಲು.

ತೋಡ ಬರಿಕ್ ಗಾಲ ಗೆತೊಂದು
ಪೋಪಿನೊಂತೆ ಜನಕ್ಕುಲು
ನೀರ್ಡ್ ಬರ್ಪಿ ತಾರಾಯಿ,ಬಜ್ಜೆಯಿ
ಪತ್ತುನವ್ವೆ ಗೌಜಿಲು
ಉಂದುವೇ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುದ ಕಜ್ಜೋಲು.

✏️ ಸುಜಿತ್.ಕುಮಾರ್.
ಅಗರ್ತಿಮೂಲೆ,ಬೇಕೂರು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here